Elevers förståelse för begreppen area och omkrets

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Författare: Gustav Olsson; Malin Eriksson; [2008]

Nyckelord: begrepp; area; omkrets;

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och hur elever uppfattar begreppen omkrets

och area. Då vi båda studerar till matematiklärare anser vi att detta arbete kan stärka oss i vår

lärarroll samt utveckla oss inom arbetsområdet geometri.

Vi började med att göra en diagnos med ca 40 elever. Genom att djupintervjua tre av eleverna

fick vi en bättre förståelse för varför eleverna svarade som de gjorde på diagnosen.

Genom att göra en läromedelsgranskning av de aktuella läroböckerna ville vi se om dessa kan

spela roll när det gäller elevernas kunskap inom detta område.

Resultatet visar att de flesta eleverna klarade att räkna uppgifter inom området omkrets eller

area och använda sig av dessa begrepp när uppgiften var ”given”, på så sätt att eleverna får veta

vad som ska räknas ut (area eller omkrets). Problemen dyker upp när eleverna får svårare

uppgifter som är konstruerade på ett sådant sätt att de inte får en given metod att lösa uppgiften,

det vill säga när det är oklart hur eleverna ska angripa uppgiften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)