God vård i livets slut - Vad innebär det för patienter och närstående?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Carolina Wallhult; [2011-01-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inledning: Palliativ vård utförs på många ställen inom vården. Nästan var man än jobbar somsjuksköterska stöter man på patienter som befinner sig i livets slut. Bakgrund: Palliativ vård ärlindrande vård i livets slut. WHO har utvecklat riktlinjer för palliativ vård. Enligt svenska statensprioriteringsutredning bör rättigheten att få en värdig sista tid i livet prioriteras högt. I Hälso- ochsjukvårdslagen finns krav på vad god vård skall innebära och hög kvalitet på vården är en del.Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vad god vård i livets slut innebär för patienter ochnärstående. Två frågeställningar formulerades: 1. Vad kan vi som sjuksköterskor göra för att bästtillfredsställa de fysiska, psykiska och existentiella behoven hos döende patienter? 2. Hur kan visom sjuksköterskor skapa meningsfullhet för patienter inom palliativ vård? Metod: Enlitteraturstudie har gjorts för att kartlägga aktuell forskning inom området. Resultat: Som svar påförsta frågeställningen växte fyra teman fram: lindrat lidande, respekt för patienten och dennesvilja, relation och kommunikation samt stöd till närstående. Detta var de aspekter patienter ochnärstående tyckte var viktigast i den palliativa vården. I den andra frågeställningen framkom detatt meningsfullhet var mycket viktigt även i livets sista tid. Diskussion: Sjuksköterskan har enviktig roll i att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för svårt sjuka patienter. Stöd tillnärstående är också en viktig uppgift. Som sjuksköterskor bör vi göra så mycket vi kan för attunderlätta för patienten att behålla meningsfullhet den sista tiden i livet. Slutsats: I denna studiehar vi sett hur patienter och närstående definierar god vård i livets slut. Ett nära samarbeta mellanpatient, närstående och vårdpersonal är nyckeln till god vård i livets slut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)