Interaktivitet mellan människa och verk : En kvalitativ studie runt betraktarens relation till- och interaktion med interaktiva installationer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Studien undersöker åskådarens relation till en interaktiv installation och hur interaktivitet påverkar denna upplevelse. En problematisering av detta sker för att utforska hur relationen mellan åskådare och verk ser ut och gör ett försök på att besvara hur denna upplevelse kan definieras och beskrivas. Metodvalet var av två sorter, research through design och fokusgruppsdiskussion. Studiens avsnitt om tidigare forskning och teori innehåller en historisk bild av interaktivitet och interaktiv konst inom olika fält och ett avsnitt om sinnestillståndet Flow. Studiens resultat visar på att relationen mellan åskådare och interaktivt verk är en kommunikativ process där utforskande och nyfikenhet ligger i fokus, flera av deltagarna upplevde även sinnestillståndet Flow. Om teknologibaserad konst var främst tekniskt imponerande ansåg deltagarna vara baserat på åskådarens erfarenhet inom området. Studien ämnar bidra med en djupare förståelse för framtida aktörer som vill använda sig av interaktiva medel och förstå dess relation med åskådaren i allt från konst till design. Diskussionen lyfter fram att området föreslås utforskas djupare med en mer upplevelsebaserad inriktning med fokus på sinnestillstånd som immersion och trans. Det föreslås även att studien skulle gynnas av reproduktion med olika sorters interaktiva installationer av olika konstnärer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)