Regulatory focus och regulatory fit inom straffsparkar i fotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Prestation i straffsparkar i fotboll inom ett själv-regulatoriskt fokus-ramverk undersöktes. Ävenkroniskt fokus och dess effekt på idrottsrelaterad ångest och emotioner under inramningarnastuderades. I en mixed faktoriell design gavs en regulatorisk inramning (promotion ochprevention) till deltagarna (n = 24) innan straffsparkarna (n = 24, Målder = 24.40, SD = 4.18 år).Deltagarna bestod av aktiva fotbollsspelare i ett manligt lag (n = 12) i division 2 respektive ettkvinnligt (n = 12) i division 1. Samtliga deltagare blev tilldelade att skjuta fem straffar underbåde en prevention och promotion-inramad straffsituation. Mätningar genomfördes pådeltagarnas prestation under de två olika inramningarna, upplevda emotioner underinramningarna samt på deras idrottsspecifika ångest. Resultaten visade att promotion-fokuseradeindivider presterade bättre i en promotion-inramad straffsituation (regulatory fit) jämfört med ien prevention-fokuserad straffsituation (regulatory miss). Prevention-fokuserade individerpresterade bättre i en prevention-inramad straffsituation jämfört med i en promotion-inramadstraffsituation. Studien visar att regulatory fit medförde lägre nivåer av negativa emotionerjämfört med regulatory miss. Dessutom har prevention-fokuserade deltagare visat en högreupplevd nivå av idrottsrelaterad ångest jämfört med de promotion-fokuserade deltagarna.Promotion-fokuserade deltagare har visat på en bättre prestation i straffsparkar oavsettregulatorisk inramning jämfört med de prevention-fokuserade deltagarna. Sammantaget visadestudien att det fanns en relation mellan kroniskt fokus och prestation under inramningar, kronisktfokus och emotioner under inramningar samt kroniskt fokus och idrottsspecifik ångest. Studien skulle kunna implementeras till tränare och spelare för att öka förståelsen om kroniskt fokus ochdess effekt på prestation och känslomässiga tillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)