Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus, varav 85–90 procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes som ökar mest i hela världen. Anledningen tros vara inaktivitet och förändrade kostvanor som leder till övervikt samt naturliga åldersförändringar vilket sker successivt, oftast 10-15 år innan sjukdomsdebuten. Symtomen på diabetes typ 2 är ökad törst, trötthet, stora urinmängder, viktminskning och försämrad syn. Vid diabetes typ 2 förlorar kroppscellerna sin insulinkänslighet eller så bildar kroppen fortfarande insulin fast för liten mängd vilket leder till förhöjt glukosvärde i blodet. Fysisk aktivitet i kombination med rätt kost förbättrar glukosbalansen samt påverkar och förbättrar riskfaktorer så som övervikt, högt blodtryck samt insulinresistens. Sjuksköterskan har som viktig uppgift att främja hälsa och förebygga hälsorisker samt att motivera personer till förändrad livsstil genom att stödja och undervisa personer med diabetes samt deras anhöriga. Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2. Metod: En litteratursammanställning gjordes av tio valda vetenskapliga artiklar av kvalitativ metod med sökningar i databaserna CINAHL och PUBMED. Resultat: Två huvudteman skapas utifrån analysen av datainsamlingen: Livsstilsförändring samt Stöd. Resultatet presenterar nya perspektiv gällande upplevelsen av egenvård vid diabetes typ 2. Diskussion: Styrkor och svagheter diskuterades kring den valda metoden samt huvudfynden: Individens motivation och Sjuksköterskans betydelse relaterades till Orems egenvårdsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)