Personers upplevelser av att leva med Amyotrophic lateral sclerosis (ALS): En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Att leva med Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) innebär stora förändringar, där livskvaliteteten i det dagliga livet kan påverkas på olika sätt. ALS är en obotlig sjukdom som påverkar de motoriska neuronen, det vill säga nervcellerna i ryggmärgen, märgen och hjärnbarken. Detta leder till att kroppens funktioner successivt försämras, vilket kan skapa både ett fysiskt och psykiskt lidande. Syftet med studien var att genom litteraturstudier få mer kunskap kring personers upplevelser av att leva med ALS. Vetenskapliga artiklar granskades och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Innehållet i de beskrivna upplevelserna analyserades för att få en djupare förståelse kring personernas upplevelse av att leva med ALS. Analysarbetet byggde på en metod av Burnard där syftet var att extrahera textenheter som svarade mot syftet, ta ut det väsentliga ur textens innehåll och kondensera för att behålla kärnan i upplevelsen. Analysprocessen resulterade i fyra kategorier: att kunna kontrollera och hantera sin sjukdom, att känna rädsla och förödmjukelse, hopp om att finna ett mirakel, samt förändringar i arbete, relationer och fritid. Resultatet visade att personer med ALS upplevde sin sjukdom individuellt oavsett ålder och kön. En del personer kunde hantera sin sjukdom bättre än andra, vilket visade att varje individ upplevde sin sjukdom på sitt individuella sätt. De personer som själva lever med ALS är de som vet bäst om vilka omvårdnadsbehov de behöver, därför är det viktigt att som vårdpersonal få mer kunskap och en djupare förståelse kring dessa personers upplevelser av att leva med ALS.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)