Den metakognitiva läraren

Detta är en C-uppsats från

Författare: [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SyfteDet övergripande syftet för denna undersökning är att studera begreppet metakognition utifrånlärarnas perspektiv och förhållningssätt. För att konkretisera mitt syfte arbetar jag utifrånföljande frågeställningar:1) Hur förhåller sig olika typer av lärare (man/kvinna, nyutbildad/erfaren samt lärare i olika ämnen) till begreppet metakognition?) Finns det ett samband mellan lärarens förhållningssätt till begreppet och andra aspekter och faktorer av metakognition, såsom träna elevers metakognition och ta hänsyn till denna förmåga vid bedömning?MetodUndersökningen är utformad som en pilotstudie av kvantitativ karaktär med enkät somvetenskapligt redskap. Jag lät 16 lärare från ett högstadium i västra Göteborg, med olikaämnen, kön och yrkeserfarenhet besvara enkäten. Enkäten består av fem frågor som rörlärarnas bakgrund, samt 0 påståenden som behandlar fyra olika kategorier av metakognition.Lärarna förvänts markera på en fyrgradig skala på huruvida de instämmer med påståendenaeller ej. Enkätssvaren kvantifierades och olika grupprelaterade medelvärden åskådliggörs iform av figurer.ResultatResultaten ger vid handen att lärare i allmänhet tenderar att vara relativt positiva till att tahänsyn till metakognitiva aspekter i betyg och bedömning trots att de uppenbarligen brister iförmågan att aktivt träna sina elevers metakognitiva medvetenhet. Det visar sig även att

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)