Vad gör du nuförtiden? Vad jobbar du med? : Yrkesidentitet hos personalarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Britt-marie Frisell; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I den här kvalitativa studien fördjupas ämnet yrkesidentitet utifrån personalarbetaressjälvidentitet, kopplat till den sociala kategorisering och sociala identitet som arbetsplats ochyrke, på olika sätt bidrar till.Studiens syfte är att undersöka hur självidentifiering genom yrket ser ut för personalarbetare,samt vilka möjliga orsaker personalarbetaren ger till detta uttryck, samt om det finns skillnad istyrkan av yrkesidentiteten beroende av det uttryck som används. Syftet är dessutom att lyftafram faktorer som på olika sätt har betydelse för yrkesidentiteten hos personalarbetaren.Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med sju personalarbetare, vilka påolika sätt arbetar med personalfrågor.Resultatet visar att personalarbetarna identifierar sig med sin tidigare yrkesutbildning oavsettdagens yrkesutövning. Här syns även hur personalarbetare gör sin yrkesidentifikation, där debeskriver sitt yrke i termer att man ”arbetar som” en titel eller att man ”arbetar med” olikauppgifter. Inget valt uttryckssätt tenderar att vara starkare yrkesidentifikation än annat. Flerafaktorer bidrar till yrkesidentitet såsom yrkestitel och arbetsuppgifter, samt faktorerna ”balansmellan arbete och fritid” samt ”otydlighet inom yrkesrollen kring titulatur och arbetsinnehåll”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)