Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. Trots att disciplinen inte är lagstadgad kan dispositiv rätt bli tillämplig vid tolkning eftersom standardavtalet är framförhandlat mot bakgrund av allmänna obligationsrättsliga principer och köplagens regler. Antingen i syfte att tolka ett visst villkor eller för att fylla ut luckor i avtalet. Vid analog tillämpning av obligationsrättsliga principer måste entreprenadrättens speciella drag beaktas. AB 04 kap. 4 § 3 p. 1 ger entreprenören rätt till tidsförlängning samt kostnadsersättning vid hinder som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida. I kommentaren till bestämmelsen stadgas att vid bedömning av punkten kan vägledning hämtas från praxis beträffande köprättens kontrollansvar. Sådan praxis saknas. Det finns trots avsaknad av praxis, skäl till att begrunda ifall ett köprättsligt kontrollansvar kan tillämpas på bestämmelsen. Uppsatsens syfte är därför att analysera ifall det köprättsliga kontrollansvaret är tillämpligt vid hinder enligt bestämmelsens första punkt. I uppsatsens analyserande del konstateras att kommentarens hänvisning till kontrollansvarspraxis inte bör begränsa tillämpningen av kontrollansvaret. Kontrollansvaret kan eventuellt även bli tillämpligt vid tolkning av bestämmelsen i egenskap av allmän kontraktsrättslig princip. Däremot skiljer sig kontrollansvarets syfte och utformning i ett antal avseenden från hinderbestämmelsens första punkt. I norsk och dansk entreprenadrätt anses inte kontrollansvaret vara analogt tillämpligt vid hinder som beror på beställaren. Uppfattningen motiveras i doktrin utifrån att kontrollansvarets syfte differentierar från hinderbestämmelsens syfte och utformning. Entreprenadrättens särdrag och övriga bestämmelser indikerar även att kontrollansvaret inte överensstämmer med bestämmelsen. Uppsatsen slutsats är att det köprättsliga kontrollansvaret inte överensstämmer med AB 04 kap. 4 § 3 p. 1. En analog tillämpning av principen i syfte att tolka bestämmelsen eller fylla ut potentiella luckor i avtalet framstår därför inte som önskvärt. Bestämmelsen bör i stället tolkas utifrån dess ordalydelse och avtalets systematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)