Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I den här uppsatsen har jag undersökt hur Uppsala kommun försöker uppnå en förbättrad och mer hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen bedrivs av det kommunalt helägda bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB, som rörande just avfallshanteringen har två policydokument att förhålla sig till. ”Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022” och en översiktsplan för avfallshanteringen till 2050. Genom argumentationsanalyser på intervjuer av personer anställda i verksamheten samt de två styrande dokumenten har jag kommit fram till vilka argument man använder sig av och hur man faktiskt argumenterar för att övertyga kommuninnevånarna att utveckla kommunens avfallshantering. Att både intervjua personer från verksamheten och att genomföra textanalyser har gett mitt empiriska underlag en fin bredd. Med hjälp av en argumentationsanalys som metod har jag även tagit reda på olika modeller av argument som används, vilka premisser som existerar samt om argumenten upprätthåller en trovärdighet, enligt analysen. Det har även undersökts hur intervjuobjekten förhåller sig till hållbarhet i sitt arbete, hur de ställer sig till de kommunala styrdokumenten samt hur de arbetar med dem. Både intervjuobjekten och de kommunala styrdokumenten använder sig av uppmanande och faktabaserade teser som ofta grundar sig i argument där konsumenten beskylls för de negativa trenderna som man kan se i kommunen idag. Under intervjuernans gång och i policydokumenten har det framkommit att det för nuvarande genomgående problemet är brist på utrymme att praktiskt genomföra en hållbar avfallshantering. Problemet med brist på plats, i alla fall på kort sikt, kommer att öka eftersom kommunen växer i folkmängd. Detta hoppas man kunna vända genom sitt arbete att få innevånarna att sortera sitt avfall bättre samt att återanvända mer material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)