När konsumenten sätter priset : En studie om prissättning på C2C-marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Det har genom åren bedrivits en mängd forskning kring prissättning på marknaden där företag är den säljande parten. Den idag växande andrahandsmarknaden, där konsumenter innehar rollen som säljare, har helt exkluderats från forskning kring prissättning. Forskningens begränsning har gett upphov till studiens syfte som varit att undersöka huruvida den kostnadsbaserade, den konkurrensbaserade och den kundbaserade prissättningsstrategin, avsedda för B2C-marknaden, kan appliceras på den växande C2C-marknaden. För att utreda detta har en intervjustudie genomförts med säljare av vinylskivor på webbaserade och fysiska andrahandsmarknader. Av intervjuerna har olika grupper av säljare, med olika mål och tillvägagångsätt vid prissättning och försäljning, identifierats och kategoriserats. Av resultatet har framgått att de prissättningsstrategier som är utformade för B2C-marknaden till stor del kan appliceras på C2C-marknaden. De kan dock tillämpas i varierande grad på de olika kategorierna, den kostnadsbaserade strategin har exempelvis visat sig vara ytterst framträdande inom en kategori, men helt frånvarande inom en annan. Där den inte varit närvarande har en utomstående faktor framträtt i form av ett affektionsvärde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)