FN:s vision av Millenniemålen och den svenska regeringens tolkning av dem: En innehållsanalys om hur hållbar utveckling tolkas med fokus på produktion och konsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys som utgörs av två delar. Först kartläggs vilken typ av hållbar utveckling som framgår i Millenniedeklarationen (FN, 2000), Riodeklarationen (FN, 1992) och Agenda 21 (UNCED, 1992). Resultatet av del ett presenter-as i form av en analysmatris som användes som mall i delstudie två för att granska den svenska regeringens implementerande av FN:s milleniemål. Det dokument som analyserades i del två var propositionen 2002/03:122 som var regeringens slutdokument för implementeringen av milleniemålen. Analysen visade att den svenska regeringens tolkning inte stämde överens med FN:s vision av en hållbar utveckling. I studien framgick att FN-dokumenten har en bättre balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna medens regeringsdokumentet fokuserade på att skapa hållbara lösningar genom att fokusera på den ekonomiska dimensionen. Den framarbetade analysmatrisen visade att den dåvarande svenska regeringens tolkning påvisade en svagare eller likvärdig version av en hållbar utveckling som den som framgick i FN-dokumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)