Produktutveckling utifrån nya kundinsikter

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att identifiera problem och behov som byggare i Sverige stöter på i sin vardag samt anordna en workshop där produktutveckling utifrån dessa behov diskuteras, samt hur denna information kan användas i produktutvecklingen. Studien grundar sig i teorier om innovation, behov och kvalitet, behovsidentifiering, innovationsspridning, produktlivscykel och metoden NABC: Need, Approach, Benefit, Competition. Grunden till arbetet är en föreställning att produktanvändare har behov som dem själva inte är medveten om. Genom att utgå från dessa omedvetna behov kan en bättre produkt utformas. Empatisk design (deltagande observation) användes för att kunna upptäcka outtalade behov samt skapa en god förståelse för byggarnas naturliga arbetsmiljö. Jag studerade byggare under fem dagar och det resulterade i totalt 13 observerade behov. De flesta av de identifierade behoven är direkt kopplade till tidsåtgång. De observerade behoven låg sedan till grund för en produskutvecklingsworkshop med elva deltagare från olika delar av försörjningskedjan. NABC analys utfördes för totalt sju av de identifierade behoven. Samtliga workshopdeltagare fann dagen givande och gav dem nya idéer. Slutligen konstateras att empatisk design som metod följt av workshop är ett bra tillvägagångssätt för att skapa produktutveckling i en annars konservativ bransch.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)