Lärarhandledningars erbjudna stöd gällande procentbegreppet : En innehållsanalys av fyra lärarhandledningar för åk 6.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera fyra olika lärarhandledningar i matematik för årskurs 6 för att få mer kunskap kring stödet som erbjuds inom kapitlet procent. De lärarhandledningar som analyserats är Favorit matematik, Koll på matematik, Matte Eldorado och Matte Direkt Borgen. Lärarhandledningarna har i denna studie analyserats utifrån ett reviderat ramverk, vilket innehåller fyra kategorier. Vid analyserna användes ett kodningsschema och en kodningsmanual. Dessa två användes för att kunna registrera innehållet i lärarhandledningen till rätt kategori i ramverket. Kategorierna var: aktiviteter, formativ bedömning och utvärdering, genomförande och individualisering samt konkret material. I studien har även skillnader mellan de fyra lärarhandledningarna analyserats. Resultatet visade att den finska lärarhandledningen, Favorit matematik, erbjuder mycket stöd medan stödet i de svenska lärarhandledningarna varierar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)