Tolken : En bro eller barriär?

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Med ökad migration ställs nya krav på hälso- och sjukvården att utveckla en sjukvård som möter behoven hos människor från andra kulturer. Detta innebär att sjuksköterskan behöver utforma vården efter patientens individuella och kulturspecifika behov. Att kunna kommunicera utan hinder är en förutsättning för att kunna ge och få god omvårdnad.

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter av att använda sig av och kommunicera med hjälp av tolk ur ett sjuksköterskeperspektiv.

Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Efter analysen identifierades fyra teman: Tolken som en bro över språkbarriären, Begränsningar i samtalet, Bristande organisation och Kulturkompetens.

Resultat: Flertalet sjuksköterskor erfor att tolkens kompetens och trovärdighet var avgörande för kvaliteten på vårdsamtalet. Vården påverkades negativt av språkbarriärer då sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge vård på lika villkor till de patienter som de saknar ett gemensamt språk med. Det fanns även strukturella problem både inom sjukvården och hos tolkförmedlingarna, vilket gjorde att sjuksköterskorna avstod från att använda sig av professionella tolkar. För att kunna bemöta patienter från olika kulturer krävs en lyhördhet för vad det finns för kulturspecifika behov hos den som ska vårdas. Detta gäller även vid valet av tolk.

Slutsats: Sjuksköterskor måste bli medvetna om hur viktigt det är för vårdens utfall, compliance och patientens välbefinnande att professionella tolkar är närvarande då ett gemensamt språk saknas. En ökad kulturell kompetens bland sjuksköterskor krävs för att på bästa sätt bemöta patienter med kulturspecifika behov.

Klinisk betydelse: Begränsad kommunikation påverkar vårdkvaliteten. Tydligare riktlinjer och en mer strukturerad organisation kring tolkservice krävs för att underlätta användandet av tolkservice. Sjuksköterskorna bör få mer utbildning och information kring vikten av att använda tolk vid samtal med patienter som inte behärskar det inhemska språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)