Tre argument mot doping : Ett neddyk i dopingdebatten

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

Författare: Peter Ståhl; [2014]

Nyckelord: praktisk filosofi;

Sammanfattning:

I denna uppsats ska jag titta på tre argument mot doping. Syftet med detta är att undersöka dels om de är hållbara och dels om de kan rättfärdiga nuvarande dopingförbud. Argumenten mot doping kan delas in i åtminstone tre kategorier. Jag kommer att undersöka ett argument från vardera kategori. Först ämnar jag ge en så korrekt presentation av argumenten, ett i taget, som jag kan. Sedan kommer jag att presentera en analys av dem var för sig. Avslutningsvis ska jag ge en sammanfattande analys av alla tre argument, där jag jämför dem med varandra och söker komma fram till vilket som är mest hållbart, och vilket som bäst kan rättfärdiga det nuvarande dopingförbudet[3]. Mitt underlag kommer att vara tre artiklar, i vilka tre olika argument från de tre olika kategorierna presenteras. Så det är dessa artiklars versioner av argumenten jag kommer att arbeta med. De tre kategorierna av motargument är 1. integritetsargument-doping är onaturligt, omänskligt eller skadar idrottens syfte, 2. hälsoargument-doing är ohälsosamt och 3. rättviseargument-doping är orättvist. Det har i den filosofiska dopingdebatten presenterats flera olika slags integritets, hälso och rättviseargument. De artikelförfattare vars argument jag presenterar och analyserar i det här arbetet tycker sig alla ha bidragit med en ny och unik infallsvinkel på respektive argument.

I föreliggande uppsats kommer jag att visa att integritetsargumentet (presenterat av John William Devine) inte håller på grund av att slutsatsen inte följer av premisserna. Jag kommer att visa att rättviseargumentet (presenterat av Corlett m.fl.) inte heller är hållbart, med anledning av att det får konsekvenser som är absurda. Vidare kommer jag att visa att hälsoargumentet (presenterat av Eric Shwang) kan vara sårbart vad gäller den empiriska delen av argumentet, d.v.s. om den empiriska verkligheten är beskaffad på ett visst sätt så faller detta argument. Att verkligheten också är beskaffad på ett sätt som gör att Shwangs argument faller är något jag emellertid inte tycker mig kunna visa. Därför kommer jag att argumentera för att detta argument (även om jag också visar att det inte kan rättfärdiga det nuvarande dopingförbudet) är det mest hållbara av de tre presenterade motargumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)