Det skånska slättlandskapet - en del av landskapsbilden : en uppsats om att lyfta fram landskapet och se det ur ett bredare perspektiv

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sammanfattning: Det skånska slättlandskapet uppskattas inte alltid på samma sätt som exempelvis det varierade mellanbygd- eller skogslandskapet med inslag av sjö, skog och äng. Det finns emellertid andra värden att ta fasta vid i det skånska slättlandskapet. Hur människan väljer att se och uppfatta dessa värden, då religion politik och medias påverkan inte står i centrum, är intressant. Tillsammans med mina känslor för det skånska landskapet utgör detta svaret till varför uppsatsen skrivits. Syftet har därför varit att skriva en uppsats som handlar om att lyfta fram det skånska slättlandskapet. Att skapa förståelse gentemot landskapet, vilket gör det lättare att läsa av och uppleva det ur ett bredare perspektiv. En prolog inleder och förmedlar en bakomliggande känsla till texten i uppsatsen. Därefter följer uppsatsens inledande litteraturavsnitt om vanliga, förutfattade meningar av det skånska slättlandskapet. Då vi skapar ett förhållande och vill öka förståelsen gentemot nuet spelar historien stor roll i ställningstagandet. Uppsatsen fortsätter därför med en summarisk tillbakablick av det skånska slättlandskapets agrara historia, från och med skiftenas tid och framåt. Därefter följer ett mindre avsnitt om olika naturförutsättningar som påverkat landskapet före och under människans tid på jorden. Efter detta diskuteras definitionen av ett landskap, hur vi beroende på person och situation uppfattar ett landskap, saker som kan vara bra att känna till i strävan att förstå ett landskap och vad som kan påverka vårt ställningstagande gentemot landskapet. I nästa avsnitt diskuteras slättlandskapets karaktär. Hur människan påverkat dess utseende, varför den skånska slätten ser ut som den gör och hur unik den är. Uppsatsen fortskrider med människans relation gentemot landskapet. Avsnittet i miljöpsykologi ger oss en fördjupad insikt i och förståelse för våra upplevelser av landskapet. I slutet uppmärksammas definitionen och betydelsen av slättlandskapets olika element, natur- och kulturvärden. Elementen konkretiseras som exempel på vad som finns att uppleva och i texten står skrivet om åkermarken som ett element. Uppsatsen avslutas med ett exempel på en övning i hur vi kan gå till väga för att läsa av det skånska slättlandskapet. Uppsatsen är i huvudsak baserad på litteratur: böcker och rapporter, vilka ansetts relevanta för ämnet. Utöver facklitteraturen har personliga observationer av det skånska slättlandskapet och observationer inspirerade av använd litteratur tillämpats. Observationerna är viktiga att betona i avsikt att inspirera den som läser texten och för att nå fram till syftet i uppsatsen. Bilder har använts i uppsatsen med intentionen att förtydliga och exemplifiera texten och ge läsaren inspiration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)