Sigurd von Kochs okända Stjärnöga: Hur en opublicerad tonsättning av Bo Bergmans dikt genererar förslag till en ny romansmetodik för gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att presentera en analys av Sigurd von Kochs närmast okända tonsättning av dikten Stjärnöga, för att utifrån denna analys utarbeta ett förslag på en didaktisk analysmetod för den klassiska sånggenren, med inriktning mot den individuella sångundervisningen på gymnasiet. Studien utgår från musikforskaren och pedagogen Bo Wallners analysmetoder, vilka också är utgångspunkt för metodförslaget. Även sångerskan och pedagogen Madeleine Ugglas instuderingsanvisningar används i detta avseende. Ett resultat av studien är att Wallners och Ugglas anvisningar som givits inom romansens analysområde till stor del är relevanta än idag, men att instruktionerna behöver förtydligas eftersom dagens elever inte har samma förkunskaper inom romansgenren som då anvisningarna utformades. Det metodförslag som här presenteras är indelat i tre växelverkande aktivitetskategorier centrerade kring diktanalys, tonsättningsanalys och det personliga konstnärliga uttrycket. Metodförslaget visar på vikten av att det fysiska sångliga utförandet kopplas till den poetiska och musikaliska analysen, för att eleven ska kunna utveckla en holistisk syn på instuderingsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)