Hur kan mjölkkors välfärd påverkas av olika inhysningssystem?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Sammanfattning: Djurvälfärd är ett aktuellt ämne som bland annat påverkas av djurets inhysningssystem. Syftet med detta kandidatarbete var att studera hur olika inhysningssystem påverkar mjölkkornas välfärd. Mjölkkor hålls i olika typer av inhysningssystem, inomhus i lösdrift, uppbundet inomhus, eller utomhus. Djurs välfärd kan bedömas bland annat genom att studera fysiologiska och beteendemässiga parametrar samt förekomsten av sjukdomar. Hälsomässigt verkar inhysningssystem där bete ingår fördelaktigt till följd av den låga frekvensen mastit och hältor. Bete verkar även positivt ur ett beteendemässigt perspektiv då förekomsten av stereotypier är låg. Förekomsten av parasiter samt behov av skydd för väder och vind bör dock också beaktas eftersom det kan påverka välfärden. En svårighet när olika inhysningssystem jämförs med varandra är att samma inhysningssystem kan vara väldigt varierande, exempelvis ha olika strömaterial och skötas på olika sätt, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser då många olika faktorer påverkar hur bra ett system fungerar. Mer kontrollerade jämförelser behövs kring de olika inhysningssystemens påverkan samtidigt som de olika inhysningssystemen behöver utvecklas i syfte att öka mjölkkornas välfärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)