Framtidens medicinsystem : Utveckling av en portabel och användarvänlig doseringsask

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Rodrigo Hernandez; [2020]

Nyckelord: Pill box; pillerdosa;

Sammanfattning: Detta examensarbete utförs som en del av examinationen i utbildningen högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design, vårterminen 2019 vid Karlstads Universitet. Examensarbetet är utfört enligt produktutvecklingsprocessen i ett uppdrag som tillhandahålls av VICTRIX AB, Stockholm. Uppdraget handlade om att skapa fram en elektronisk doseringsask som skulle vara portabel. Det formulerades två problemformuleringar: Hur ska en elektronisk doseringsask utformas så att den är användarvänlig, portabel och samtidigt vara enkelt att återladda den med nya tabletter? Hur ska en lucka konstrueras så att en person med högt kognitivt handikapp klarar av att öppna och stänga den? Syftet med examensarbetet var att genomföra en produktionsutvecklingsprocess och självständigt utveckla ett koncept med hjälp av att implementera kunskaper som erhållits under högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Syftet med uppdraget var att nå en större målgrupp med en ny och förbättrad konstruktion. Produkten ska erbjuda träffsäkerhet när det gäller medicinering och minska sjukdomskänsla. Målet var att leverera ett konceptunderlag i form av CAD modell med tillhörande ritningar på en elektronisk doseringsask som är kognitiv smart. Metoder som användes i projektet var projektplanering, förstudie, kravspecifikation, konceptgenerering, konceptutvärdering, konceptval och slutligen konstruktion. Detta resulterade i ett slutkoncept som illustrerar en elektronisk pillerdosa som påminner patienten att ta sin medicin vid rätt tid. Produkten visar från vilket fack medicinen ska tas genom flera larmsignaler. Slutkonceptet består av klockenhet med ett membran som inkluderar display och knappar. Två stycken pillerfack som går att koppla på klockenhetens långa sidor. Varje pillerfack erbjuder upp till fyra doseringstillfällen. Detta koncept levereras som grund för en fortsatt utveckling och optimering för att kunna vara en fullt fungerande produkt i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)