Att inte kunna erbjuda bästa möjliga vård: Etisk stress hos svenska primärvårdspsykologer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Johan Westberg; [2018-01-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker hur ofta etiskstress förekommer hos svenska primärvårdspsykologer och ifall derasupplevda etiska stress påverkar deras intention till uppsägning. Datasamlades in via en enkät. Resultaten visar signifikanta samband mellanetisk stress och intention till uppsägning, men etisk stress påverkarinte psykologers intention att säga upp sig från arbetsplatsen när studiensandra variabler kontrolleras för. Textsvaren till en öppen enkätfrågakodades genom tematisk analys och resulterade i tre huvudteman:1. vårdcentralens riktlinjer försämrar behandlingsresultatet, 2.bristande samarbete och 3. patienter fastnar mellan vårdinstanser. Resultatetfrån den öppna frågan visar att det finns fler situationer än detsom presenterades i enkäten som ger upphov till etisk stress bland respondenterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)