Träning under en komplikationsfri graviditet : En litteraturstudie kring effekterna på den gravida kvinnan och hennes ofödda barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Introduktion: Träning och rörelse är viktigt för alla människor oavsett ålder eller kön, och kan förhindra flera olika sjukdomar. Tidigare har rekommendationer kring träning under graviditet varit restriktiva och givits med försiktighet för att inte riskera säkerheten för barn och mamma. Tidigare studier tyder dock på att träning under graviditet medför positiva effekter, med förutsättning att graviditeten är komplikationsfri. Som fysioterapeut är det viktigt att både veta risker med träning under graviditet, men även vilka positiva effekter det kan ha på både barn och mamma. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vilka effekter träning har på den gravida kvinnan och hennes ofödda barn. Metod: Olika sökkombinationer som fokuserar på de olika delarna av graviditeten samt träning har använts i databaserna PEDro, PubMed, Cinahl och Amed. Genom syfte, PICO-modellen samt inklusions- och exklusionskriterier kunde studier exkluderas via titel, abstrakt samt när studierna lästes i full text. Totalt inkluderades 17 studier i litteraturstudien. Resultat: Flera positiva effekter på både barn och mamma har dokumenterats och inga negativa effekter har påvisats under litteratursammanställningen. Träning under graviditet påverkar flera olika faktorer, som exempelvis glukosvärden, lägre vilopuls och självuppskattat välmående hos mamman och även barnet i magen påverkas positivt av mammans träning. Konklusion: Träning bör rekommenderas under komplikationsfria graviditeter, då det enligt studier medför antingen inga effekter eller positiva effekter för både mamma och barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)