En vacker dag lämnar jag honom

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Kvinnor som utsätts för våld av män i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, som utgör ett stort hot mot kvinnornas hälsa. Våldet innebär ofta både fysiska och psykiska skador för de drabbade kvinnorna, och har i värsta fall en dödlig utgång. Varje år mördas nämligen ca 17 kvinnor i Sverige av en man som de har, eller har haft en kärleksrelation med. Syftet med studien är att undersöka de våldsdrabbade kvinnornas känslor och upplevelser i relationerna, samt att beskriva de barriärer som utgör hinder för kvinnorna att lämna. I uppsatsen tillämpas en kvalitativ innehållsanalys av fyra självbiografier, som är skrivna av före detta våldsutsatta kvinnor. Av resultatet framgår det fyra teman med hinder till att kvinnor inte tar sig ur en våldspräglad relation. Dessa teman är: hotbilden, överlevnadsstrategier, emotionella faktorer och makt. Resultatet innefattar även en kort analys kring våldets psykiska konsekvenser. Studien ämnar med sin forskning och resultat, att kunna bidra med en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser. Detta då kunskap om de hinder kvinnan kan stå inför, och vilka psykiska konsekvenser våldet kan föra med sig, ger ökade möjligheter att kunna hjälpa kvinnan och ge henne det stöd hon behöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)