Litteratur för alla? : - En litteraturdidaktisk studie om inkluderande textval i dagensheterogena skola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt syftar till att, med hjälp av aktuell forskning, undersöka vilka litteräratextval som kan fungera inkluderande i ett heterogent klassrum. Därtill ämnarkunskapsöversikten svara på de möjligheter som inkluderande litterära textval kan ge i ettheterogent klassrum. Metoden har bestått av granskning av nio vetenskapliga artiklar samt enlicentiatavhandling. Resultatet visar att de litterära textval som kan fungera inkluderande i ettheterogent klassrum är texter som skildrar samtliga elevgruppers levnadsvillkor. Därtill visarresultatet att de elever med en privilegierad bakgrund kan gynnas av att ta del av litterära textvalsom skildrar andra elevgruppers levnadsvillkor. Vidare visar resultatet att möjligheterna avinkluderande litterära textval kan vara att den privilegierade elevgruppen utvecklar empati ochförståelse för minoritetsgrupper. Slutligen visar resultatet att inkluderande litterära textval ävenkan ge möjligheter som bland annat ökad läslust, identitetsutveckling och utveckling av enkritisk litteracitet. Den avslutande diskussionen behandlar den medvetenhet som lärare behöverbesitta kring autenciteten av de litterära textvalen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)