Demokratisering i industriella länder

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna studie prövas Ingleharts och Welzels moderniseringsteori, där värderingar står i fokus i analysen av mänsklig utveckling. Inglehart och Welzel fastslår ett starkt samband mellan självförverkligande värderingar och demokrati. Sambandet för sekulär-rationella värderingar ses som mindre starkt och i större utsträckning beroende av kollektiva handlingar att utlösa effekten av värderingarna. Genom att applicera teorin på fallen Sydkorea och Kina har vi funnit stöd för att demokratisering i samhällen med hög grad av sekulär-rationella värderingar kan påverkas av externa faktorer, som internationellt stöd. Vidare har resultatet av studien visat att de värderingsmässiga skillnaderna mellan Sydkorea och Kina är marginella, den socioekonomiska utvecklingen skiljer sig nämnvärt mellan länderna, runt 20 års skillnad i utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)