Förskolebarns interaktion i en förberedd miljö. Observationer tolkade ur två pedagogiska perspektiv: Montessori och Vygotskij

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Bakgrund: Trots att montessoripedagogiken har stor utbredning, har varken utveckling eller syntes med andra pedagogiska idéer skett i någon större utsträckning. Montessoripedagogikens fokus ligger på barns självvalda arbete i en förberedd miljö. I Vygotskijs tankar finns likheter med Montessori och dessutom andra idéer som kan bidra till en syntes mellan två pedagogiska metoder. Syfte: Mitt syfte med uppsatsen är att inom dess ramar ta reda på hur den förberedda miljön kan ge barn möjligheter till inlärning och utveckling. För att vidga och komplettera min teoretiska bakgrund i montessoripedagogiken skall jag jämföra och kontrastera denna mot Vygotskijs teorier. Metod: Uppsatsens metod utgörs av observationer av barns fria interaktion med och i en förberedd miljö. Uppsatsen har en kvalitativ ansats som syftar till urskiljande av tendenser och fenomen. Observationerna analyseras och tolkas genom två pedagogiska perspektiv, Montessoris och Vygotskijs. Resultat: Min slutsats är att barns arbete i den förberedda miljön kan skapa proximala utvecklingszoner, med andra ord: möjligheter till utveckling och inlärning. Man kan se den förberedda miljön som en praktisk förutsättning där man har möjlighet att konkretisera Vygotskijs idéer. Med Vygotskij som teoretiker och Montessori som praktiker kan möjligheter skapas till utveckling av en interaktionsmodell i den förberedda miljön. Nyckelord: Montessori, Vygotskij, förberedd miljö, interaktion

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)