Plan- och volymteknikproducerade bostadshus i trä: Jämförelse av stomstabilisering för två och fyra våningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

Sammanfattning: Traditionellt produceras trähus högst i två våningar p.g.a. historiskt svårkontrollerade brän-der. Idag är byggtekniken utvecklad och det är tillåtet att bygga trähus i flera våningar. Andel trähus som byggs med prefabricerade delar ökar idag i Sverige. Genom att producera montagefärdiga element i varierande storlek förflyttas husproduktionen från byggarbetsplats till fabrik. Syftet med studien är att undersöka vilken byggmetod av plan- och volymteknik som är mest lämpad att utnyttja vid högre bostäder. Lättvirkeshusens låga egentyngd i samband med ökande vindlast ställer krav på byggnadens stomstabilisering. Efter en omfattande litteratur-studie inriktades studien på kontroll av skjuvväggar, knäckning av väggregel, stämpeltryck och förankring mot lyftkrafter vid plan- och volymteknikproducerade bostäder. Byggnader uppbyggda med planteknik har lättare konstruktion än volymteknik. Lägre egen-tyngd är positivt vid knäckning och stämpeltryck. Däremot ökar lyftkrafter som kräver för-ankring eftersom mothållande egentyngd är mindre. Bostäder producerade med planteknik är lägre jämfört med volymteknikbyggnader p.g.a. dubbla bjälklag för volymteknikproducerade byggnader. Lägre höjd bidrar till lägre horison-tell last och därmed lägre laster. Studien visar att volymproducerade byggnader utsätts för större laster vid nämnda kontroller. Även förankringskrafterna är större p.g.a. höjdökningen för de tjocka bjälklagen. Kontrollerna visar att båda byggmetoder är användbara vid två våningar. Positivt utmär-kande är volymteknikens utnyttjande av kertobalkar som syll. På bottenplan klarar kerto-balken stämpeltrycket, vilket planteknikens syll inte gör. Plantekniken kräver i detta fall en annan lösning, exempelvis dubbla reglar vid väggöppningar och väggslut. Vid kontroller för fyra våningar är dimensionerande last för stor vid båda byggmetoderna. Omarbetning av respektive konstruktion är möjlig även om volymteknikbyggnadens dimens-ionerande laster är något större i jämförelse. Resulatet är att båda metoderna är möjliga alternativ. Vid ännu högre byggnader förenklas konstruktion med planteknik eftersom las-terna är lägre. I studiens fyra-våningsbyggnader ses dock potential att använda sig av volym-teknik eftersom metoden visar positiva aspekter som inte berörts i studien som t.ex. fuktsä-kerhet, kvalitet och förflyttning av arbete från byggplats till fabrik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)