Verkliga upplevelser av overklighet – en systematisk litteraturöversikt om patienters upplevelser av delirium

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Delirium är en akut cerebral dysfunktion och ett vanligt förekommande tillstånd hos patienter som vårdas inom intensivvården. Tillståndet är välkänt sedan 1950-talet och för med sig svåra konsekvenser för de drabbade. Det är dock än idag svårdiagnostiserat och icke prioriterat i det dagliga arbetet på intensivvårdsavdelningar världen över. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av delirium i samband med vård på en intensivvårdsavdelning. Metod: En systematisk litteraturöversikt genomfördes för att generera en djupare förståelse för patienters subjektiva upplevelser. Data analyserades och kondenserades till sex teman. Resultat: Resultatet visar att patienter som har delirium i samband med intensivvård befinner sig i en bisarr verklighet som präglas av hallucinationer och vanföreställningar. Ofta upplever patienter att de utövar en kamp för sin överlevnad där omgivande intensivvårdsmiljö och vårdpersonal kan utgöra ett hot. De kan på olika sätt förflyttas i tid och rum och känna att de förlorar sig själva och kontrollen över både kropp och sinne. Relationen med vårdpersonal och närstående varierar då patienter har delirium men behov av empati och ett bekräftande bemötande är av stor vikt. Rädsla är ett övergripande tema för patienter med delirium och upplevelserna påverkar dem även i efterförloppet. För att försöka gå vidare är det för de flesta viktigt att prata om sina upplevelser. Slutsats: Delirium är ett komplext tillstånd som orsakar ett stort lidande för de patienter som drabbas. Det behöver fortsatt uppmärksammas och prioriteras i det dagliga arbetet inom intensivvården. Intensivvårdssjuksköterskor som är nära patienter dygnet runt har ett stort ansvar i att bedöma patienter avseende delirium och lindra lidandet hos de som utvecklat det. Det kan göras genom ett lugnt bemötande med fokus på empati och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)