Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Studenten har utfört arbetet på plats vilket har varit en grundförutsättning för att kunna genomföra studien. Uppdragsbeskrivningen, dess mål samt avgränsningar har tilldelats av enheten för Prototyp och Skrov (P & S). Målen inkluderar att kartlägga de feleffekter som uppstår när beredda operations- och ställtider inte överensstämmer med verklig tid i verkstaden, att ge förslag på arbetsmetodik för att återkoppla och uppdatera dessa tider samt arbetsmetodik för beräkning av inkörningstid för samtliga artiklar. Enheten för P & S tillverkar ingående artiklar och levererar färdiga skrov av företagets fordonsfamiljer till resterande avdelningar i verkstaden. Fordonen utvecklas kontinuerligt mot kunders krav varför avdelningens förmåga att snabbt kunna leverera prototypartiklar till utvecklingsavdelningen är viktig för hela företagets långsiktiga lönsamhet. Verksamheten saknar i viss utsträckning standardiserat underlag för beredning samt återkoppling på beredningstider. Detta resulterar i att artiklar blir sena, dyrare än projekterat samt ett ständigt prioriteringsarbete vilket riskerar att förstärka problematiken. Berörd personal litar inte på verksamhetens förmåga och anpassar därför arbetssätt på en lokal nivå vilket leder till suboptimeringar. Studien resulterar i en kartläggning över de feleffekter som uppstår, som till stor del beror på saknandet av standardiserade arbetsmetodiker. NC-programmeringen infö rmaskinbearbetningen beskrivs som en flaskhals. Studien föreslår därför att programmering sker innan produktionsorder i form av arbetskort bereds och frisläpps mot avdelningen för maskinbearbetning. Verksamhetens målbild är att beräkna inkörningstiden för samtliga artiklar då tillverkning av första exemplar tar längre tid. Varpå studien föreslår ökad kommunikation mellan avdelningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)