“Det är ett väldigt svårdefinierat begrepp”. En kvalitativ studie om fältarbetares uppfattning av begreppet riskzon

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Madelene Balke; Sofia Hedström; [2019-07-08]

Nyckelord: ungdomar; riskzon;

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka och analysera hur fältarbetare uppfattar ordet riskzon och vilka sammanhang fältarbetare ser kan utgöra riskzon i en ungdoms liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)