Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. Frågeställningarnas fokus har dels legat på hur gestaltningarna av Kubas politik bibehållits eller förändrats under den undersökta perioden, och dels hur tidningarna förhållit sig till sin politiska grundideologi över tid. Avslut- ningsvis har detta resultat ställts mot Francis Fukuyamas tes om ”Historiens slut”. Gransk- ningen av materialet har skett med ett gestaltningsteoretiskt ramverk där en kvalitativ aspekt granskat gestaltningens perspektiv och urval, samt en kvantitativ aspekt som fokuserat på jour- nalistikens värdeomdömen mot Kubas politik. Resultat visar att det fanns betydande skillnader mellan tidningarnas gestaltningar och värdeomdömen under 1960- och 1970-talet. Under Spe- cialperioden på 1990-talet förenades dock samtliga tidningar i en samstämmig kritik mot Fidel Castros kommunistiska styre på Kuba. Detta tycks dels vara ett resultat av tidningarna i allt högre grad blivit nyhetsstyrda snarare än idéstyrda. Ideologiska nyanser skiljer tidningarnas gestaltningar åt, dessa perspektiv överskuggas dock på 1990-talet av att tidningarna samlas i en typ av liberaldemokratisk mittfåra som enhälligt fördömer kommunismen på Kuba.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)