Psykosocial arbetsmiljö : En studie om avdelningschefer på Högskolan Dalarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

Sammanfattning: Psykosocial arbetsmiljö är något som påverkar oss alla i vårt dagliga yrkesliv. Vår undersökning syftar till att studera just den psykosociala arbetsmiljön som avdelningschefer upplever på Högskolan Dalarna. Studien är en kombination av semistrukturerade intervjuer och en medarbetarundersökning som man fyllt i på Högskolan Dalarna. Semistrukturerade intervjuerna är 5 till antalet och tjänar till att få mer djup i undersökningen. Intervjuerna genomfördes på plats och kommer att vara anonyma. Den insamlade data från medarbetarundersökningen kommer att testas mot KASAM teorin. Undersökningen påvisar att den generella psykosociala arbetsmiljön på Högskolan Dalarna är bra hos avdelningscheferna. Undersökningen påvisar även att kvinnors psykosociala arbetsmiljö var lite bättre än männens på Högskolan Dalarna. Undersökningen påvisar att det är främst inom KASAM-byggstenen hanterbarhet som Högskolan Dalarna har en utvecklingsresa att göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)