Skogliga biobränslens roll i Stockholm Exergis framtida strategi

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Sammanfattning: Studien syftade till att ge en rekommendation angående hur fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi bör utforma sin framtida strategi beträffande fasta oförädlade skogliga biobräanslen. Genom litteraturstudier och intervjuer utreddes dessa bränslens konkurrenskraft utifrån perspektiven klimatneutralitet, politiska direktiv och styrmedel, leveranssäkerhet samt lönsamhet. Resultatet visade bland annat att användningen av grenar och toppar kan medföra klimatnytta. Vidare framkom att implementeringen av EU:s nya förnybartdirektiv inte kommer att ha storskalig påverkan på Stockholm Exergis framtida användning av dessa bränslen. Gällande leveranssäkerhet och lönsamhet påvisades exempelvis en större framtida efterfrågan på skogliga restprodukter från andra sektorer. Ändock kunde slutsatsen dras att skogliga biobräanslen, under vissa förutsäattningar, har en viktig roll i Stockholm Exergis framtida fjärrvärmeproduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)