Hur har distansarbetet påverkat organisationskulturen och samhörigheten bland medarbetarna?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I två år har Covid-19 drabbat världen över, från människor till företag och organisationer. Åtgärder för att minska smittspridningen har vidtagits, bland annat har kontorsbaserade företag ställt om och arbetat hemifrån. Men hur har distansarbetet påverkat medarbetarna egentligen, och vad har ledare gjort för att påverka detta? Studien syftar till att undersöka hur organisationskulturen och samhörigheten påverkats bland medarbetarna, samt ledarnas åtgärder till detta. Många teorier och tidigare studier, är eniga om organisationskulturens påverkan. Genom relevanta teorier och insamlad empirisk data i form av semistrukturerade intervjuer från medarbetare och chefer i en organisation, som analyserades med hjälp av den teoretiska ramen kunde syftet till studien tillgodoses. Överlag gick det att konstatera att medarbetare känner mindre samhörighet under distansarbete, trots de åtgärder som ledarna vidtagit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)