Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. Jag besökte parken flera gånger och upptäckte att parkens enda besökare verkade vara hundägare som rastade sina hundar i parkens utkant mot Hällbygatan. Syftet med examensarbete är att ge parken en annan utformning och växtgestaltning som kan locka fler besökare. Målsättningen är att göra den mer använd och levande jämfört med idag. Arbetet inleddes med en litteraturstudie och samtal med Uppsala kommun som gav mig bakgrundsinformation och underlag. Därefter inventerade jag platsen och undersökte befintligt växtmaterial, markmaterial, markutrustning och klimat. Landskapsarkitekten och professorn Gunnar Jarle Sorte beskriver utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv hur åtta olika faktorer kan användas för att undersöka vilka kvaliteter parker tillför människor. Faktorerna är trivsamhet, komplexitet, helhet, rumslighet, kraftfullhet, social status, affektion och originalitet. Han beskriver slutligen hur dessa åtta faktorer bör vägas samman för att uppnå den ideala parken. Jag analyserade parken med inspiration från Sortes teori och som komplement analyserade jag stråk, målpunkter, barriärer och landmärken enligt Kevin Lynchs strukturanalys. Förslaget blev en park med en sluten del med ett gångstråk bland fält av perenner, prydnadsgräs och blommande träd. Det finns även en fond av blandvegetation av naturlik karaktär i kontrast mot delen med perenna planteringar. Den slutna delen avgränsas från den öppnare delen av en stödmur i lagom sitthöjd. Den öppna delen av parken består av en gräsmatta och befintliga lönnar som tillsammans med en måbärshäck ramar in parken från Hällbygatan. Gestaltningen inspirerades av Sortes teorier. Parken blev trivsam genom det stora antalet växter och bearbetningsnivån på planteringarna. Den uppnådde komplexitet genom växtmaterialets artrikedom och helhet gavs av återkommande kompositioner i planteringsytorna. Rumsligheten blev varierad genom en sluten och en öppen del. Kraftfullhet gavs av de befintliga lönnarna och stödmurens starka linje. Prydnadsgräs, perenner och blommande buskträd gav mjukhet i balans mot kraftfullheten. Affektionsvärden gavs av växtgestaltningens årstidsdynamik. Parkens originalitet gavs av stråket efter parkdelen med perennerna och den belysta stödmuren gav intressanta synintryck under dygnets mörka timmar. Examensarbetet resulterade i sex stycken planscher. Förslaget fick namnet Årstidernas park eftersom växtgestaltningen och upplevelsen av de olika årstiderna är gestaltningsförslagets huvudsakliga upplevelsemässiga mål. Parken erbjuder en promenad där växtgestaltningen ger olika upplevelser under året. Vuxna och äldre är de potentiella besökarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)