Hur gör vi inkludering?En studie om förskollärares strategier för inkludering i lek

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Robin Lindkvist; Rasmus Leo; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar för att upprätthålla ett inkluderande klimat i barns lek. Med tanke på att detta är ett forskningsområde där det inte finns mycket forskning är vår förhoppning att belysa aspekter som kan vara värdefulla för förskolans inkluderingsarbete. De frågeställningar vi har valt som grund för vår studie är vilka strategier förskollärare använder för att inkludera de barn som blivit nekade tillträde i leken, vilka strategier förskollärare använder för att inkludera barn i en redan pågående lek samt hur förskollärarens närvaro påverkar inkluderingen i barnens lek. För att undersöka detta valde vi att genomföra videoobservationer för att se hur dessa strategier kunde gestalta sig rent praktiskt. Det vi gjorde i nästa steg var att analysera vårt material utifrån ett sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv, där begrepp som handling, kontext, mediering och artefakt var centrala. Resultatet påvisar tre olika strategier som förskollärare använder för att inkludera barn i lek, där förskollärarens roll, den aktuella kontexten och de objekt som ryms inom kontexten har en avgörande betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)