Grupprocessen i ett estetiskt temaarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Vårt examensarbete behandlar grupprocesser i ett tematiskt grupparbete. Vi ville se vad som hände med barnen i det estetiska temaarbetet och hur de utvecklades i ett estetiskt avseende. Därefter önskade vi se om en av de rådande teorierna om grupprocesser stämde i vårt arbete med cirkustema i en förskoleklass om 12 barn. Teorin om grupprocesser vi har använt oss av är FIRO - teorin av Will Schutz. Som grund för vår analys har vi använt oss av observationer av både Anja som observatör och Cecilia som deltagande observatör, där vi har ställt våra observationer mot varandra. Dessutom har vi intervjuat barnen i små grupper. Det vi fann var att det skedde en process i temaarbetet. Men vi hade svårt att se hur eleverna utvecklades i ett estetiskt avseende. Grupprocessen kunde jämföras till viss del med FIRO – teorin, men inte fullt ut. Exempelvis fanns inte alla de typiska rollerna i gruppen. Inte heller genomgick gruppen alla tre stadier i teorin. Kunskapen vi fick genom undersökningen var att grupper genomgår processer när de arbetar estetiskt i ett temaarbete. Denna kunskap är viktig då man kan anpassa sitt innehåll och arbetssätt efter detta och på så sätt underlätta för eleverna när de ska arbeta tillsammans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)