Skuldsanering - särskilt om skälighetsbedömningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sammanfattning Skuldsaneringsinstitutet är ett kompromissfyllt instrument där många intressen ställs mot varandra och det är i den allmänna skälighetsbedömningen som avvägningen ska göras mellan dessa intressen. Arbetet handlar om att beskriva den allmänna skälighetsbedömningen mer ingående utifrån dels ett deskriptivt rättsutvecklingsperspektiv och dels ur ett mer teoretiskt och analyserande perspektiv. Huvudfrågan i arbetet är problematiken med ett vagt formulerat skälighetsrekvisit. För att besvara frågan beskrivs skuldsaneringsinstitutet och skälighetsbedömningen enligt både den äldre skuldsaneringslagen och den idag gällande lagen. Fokus har även lagts på skälighetsrekvisitets formulering med utgångspunkt i förarbetenas diskussion kring valet av antingen ett positivt eller negativt formulerat rekvisit. Skälighetsrekvisitet är i lagtexten vagt formulerat och från början hade jag en föreställning att den vaga formuleringen vållade problem för rättstillämparna. I analysen ändrar jag uppfattning och kommer fram till att den vaga formuleringen är en nödvändighet för att skälighetsbedömningen ska fungera. Jag drar även slutsatsen att de i lagen uppställda särskilda omständigheterna borde tas bort för att garantera en nyanserad helhetsbedömning av gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vidare anser jag även att skälighetsbedömningen inte påverkas märkbart av om skälighetsrekvisitet är negativt eller positivt formulerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)