Etiska argument för och emot vaccination av barn i Sverige och Australien : - en argumentationsanalys

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

Författare: Joar Larsson; [2021]

Nyckelord: Ethics; vaccination; children; Etik; vaccination; barn;

Sammanfattning: Bakgrund: Immunisering är en vital del av folkhälsan. I Sverige är vaccinationstäckningenför barn hög och förtroende för immunisering god. I Australien är vaccinationsskepsisvanligare och både förtroendet och vaccinationstäckningen lägre än i Sverige, trots att bådaländerna har liknande policy kring vaccination. Den låga vaccinationstäckningen har lett tillatt nya åtgärder vidtagits för att öka vaccinationstäckningen i Australien.Syfte: Att analysera etiska argument för och emot barnvaccination genom att analyserapolicys, litteratur och samhällsdebatter samt undersöka de olika ståndpunkterna kringvaccination i Sverige och Australien.Metod: Deskriptiv argumentationsanalys och innehållsanalys används för att identifiera etiskaargument och innehåll i policydokument, vetenskaplig litteratur och debattartiklar. Dessaetiska argument analyseras sedan och jämförs med grundläggande etiska principer och teorier.Resultat: Det råder starka åsikter kring vaccinationsfrågan både från vaccinationsskeptikeroch förespråkare. De mest återkommande ämnena i litteratur och samhällsdebatt är autonomi,icke skada och tvångsvaccinering. Diskussionen kring dessa ämnen i den vetenskapligadiskussionen och i samhället pekar på komplexa frågor där argument kring vilka och varförolika beslut bör tas av beslutsfattande organ. I vetenskaplig litteratur beskrivs hur tvingandeåtgärder kan påverka samhället och i samhällsdebatten ligger stort fokus på föräldrarsrättigheter och vad som är bäst för barnen.Slutsats: Studien pekar på att en existerande etisk argumentation präglar både Sverige ochAustralien, där policyskapande kring vaccination av barn är en laddad och komplexsamhällsfråga.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)