Analys av Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektrote

Sammanfattning:

I dagens samhälle där tillgången till information är nästintill obegränsad och nätverkfinns överallt ökar kraven på IT-säkerhet. Gratis programvaror och information omhur man använder dessa finns enkelt tillgängliga för vem som helst på Internet idag.Då många av dessa programsviter har full support och de är mycket användarvänligainnebär det också att fler kan utföra intrång och attacker mot olika IT-miljöer utanatt behöva inneha expertis inom området. Ett hjälpmedel mot dessa hot ärpenetrationstesting, där man kan identifiera eventuella brister och sårbarheter i ettgivet IT-system.Den här rapportens mål har varit att utreda om Örkelljunga Utbildningscentrums ITsäkerhetstår i proportion till känsligheten på informationen som de innehar ochbehandlar.Detta har gjorts genom ett penetrationstest, där man på plats har skannat skolansnätverk efter sårbarheter och möjliga intrångsvägar.Därefter har sårbarheterna utvärderats och rankats efter hur kritiska de anses varaoch utifrån detta teoretiskt bevisat hur man som attackerare hade kunnat gå till vägaför att komma åt eller förstöra känslig information.Resultaten visade på ett flertal kritiska brister som vid närmare analys hade kunnatutnyttjas för att ta sig in i systemet och eventuellt komma åt känslig information.Slutsats blev därför att Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö för närvarande intehar tillräcklig säkerhet i proportion till känsligheten på information som de innehar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)