Jag idrottar i skolan därför att... : En studie om elevers motivation till deltagande och ambitioner i ämnet idrott och hälsa i årskurs nio.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som motiverar elever i årskurs nio till att vilja prestera och få starka betyg i ämnet idrott och hälsa. Samt att även undersöka ifall dessa elever har några ambitioner i ämnet.

Frågeställningar:

Hur ser elevers motivation ut för ämnet idrott och hälsa?

Hur ser ambitionsnivån ut hos elever för ämnet idrott och hälsa?

Metod

I detta arbete har jag använt mig utav en kvalitativ ansats och intervjuat sex stycken elever för min datainsamling. Intervjuerna transkriberades och bearbetades med hjälp av analyser utifrån två olika teoretiska perspektiv Self- Determination theory och Piagets kognitiva utvecklingsteori inom konstruktivismen.

Resultat

Elevers motivation i årskurs nio består av att eleverna finner rörelseglädje i den fysiska aktiviteten på idrottslektioner och några respondenter lyfte upp betydelsen av den positiva gruppdynamiken i klassen. Elevernas största ambition var betygen, anledningen till att de gör sitt bästa och siktar på att få höga betyg är vetskapen om att betygen spelar en viktig roll när de skall söka in till gymnasiet. Men några elever såg också ett investeringsvärde i idrotten i form av att de vet att träning är bra för kroppen och det är ett tillfälle där de kan vara fysiskt aktiva. Ungefär häften av eleverna sa också att de upplevde att det de gjorde på lektionerna var repeterande och de hade uppskattat mer variation.

Slutsats

Elever i årskurs nio är väl medvetna om innebörden av vad som sker ifall de inte skulle delta på idrottsundervisningen. Ett sätt för att få eleverna att bli mer motiverade skulle kunna vara att ge eleverna ett mer varierande innehåll och låta dem få vara med och påverka undervisningen mera. På detta sätt ökar också chanserna för att eleverna kan hitta en fysisk aktivitet som de själva skulle vilja syssla med vid sidan av skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)