Från Knivsöder till Snobbsöder : en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Den höga graden av inflyttning till städer idag, med en hög efterfrågan på mark i centrala lägen, bidrar till att priset på ett liv i staden ökar. En effekt av det är att nedgångna stadsdelar tas över av en samhällsklass med en bättre ekonomi än de ursprungliga invånarna. Fenomenet kallas gentrifiering och kan ses i området Hornstull i Stockholm. Media beskriver Hornstull som en stadsdel som har gått från ruffig till trendig. Syftet med det här arbetet är att genom en fallstudie av Hornstull i Stockholm, att undersöka fysiska och sociala faktorer av gentrifiering från ett näringsidkarperspektiv. I fallstudien intervjuades småföretagare baserat på hur länge de verkat på platsen och vilken typ av verksamhet de bedriver. Tre sakkunniga med olika yrkesroller inom stadsplanering intervjuades för att bidra med yrkesspecifika åsikter om gentrifiering i allmänhet och mer specifikt om processen i Hornstull. Genom att kombinera forskningsresultat från litteratur och intervjuer med yrkesverksamma med näringsidkarnas uppfattning hoppas vi kunna fördjupa vår kunskap om gentrifieringen och dess effekter, men också kunna diskutera möjliga strategier för att undvika dess negativa effekter. Viktiga resultat från intervjuer visar att det i Hornstull har skett en social förändring som en följd av den fysiska upprustningen. Nya grupper av människor har aktivt sökt sig till platsen på grund av dess rykte och det utökade kommersiella utbudet. Slutsatser som vi kan dra är att den fysiska och den sociala miljön påverkar varandra. Vi anser att det är den sociala sammansättningen i Hornstull, i kombination med den tidigare ruffiga karaktären och stadens expansion, som har bidragit till gentrifieringen. En ytterligare bidragande faktor är att Hornstull uppvisar en urban livsstil, som människor idag aktivt söker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)