Flaskhalsar i Aitik koppargruva: identifikation och förbättringsförslag

Detta är en M1-uppsats från Luleå/Samhällsbyggnad

Författare: Peder Minde; Ronny Liljeholm; [2005]

Nyckelord: Flaskhalsar; dagbrottsgruva; Boliden; Aitik;

Sammanfattning: Aitik i Gällivare kommun är en dagbrottsgruva vars huvudprodukt är
kopparkoncentrat som transporteras till Rönnskärsverken för
vidareförädling. Gruvbrytningen sker på ett konventionellt sätt med stora
producerande enheter, i likhet med andra dagbrottsgruvor. För att
säkerställa dagens produktion och vara förberedd för en framtida
produktionsökning vill man identifiera och därigenom möjliggöra en
eliminering av de flaskhalsar som finns i brytningsprocesserna. Syftet med
denna studie har varit att identifiera flaskhalsar som ger upphov till
produktionsminskningar och brist på malm till anrikningsverket, och sedan
utifrån dessa ge förslag på allmänna och specifika åtgärds- och
förbättringsförslag.

För att lokalisera problemen gjordes en fallstudie och en genomgripande
nulägesbeskrivning av de sex processtegen från tillredningen till lagren i
malmladorna. Insamling av data för det senaste året kombinerat med
personliga kontakter med olika befattningshavare gav underlaget för
arbetet. I analysen görs kopplingar mot Ishikawadiagram, de olika
referensteorierna och nulägesbeskrivningen.

Resultaten visar att lastmaskinerna och infrakten är de största
flaskhalsarna i systemet. Om en lastmaskin i malmbrytningen havererar, så
förloras omedelbart omkring fyrtio procent av tillgänglig kapacitet.
Infrakten har en tendens att ofta råka ut för mindre stopp vilket stör
truckcyklerna. Dessutom har inte malmladan, som ska fungera som buffert och
därmed ge ett jämt flöde in till verket, den kapacitet den var avsedd för.

För att eliminera dessa störningar bör Aitik höja tillgänglighet och
nyttjandegrad på de identifierade flaskhalsarna. Lämpliga metoder för att
uppnå detta är att ta hjälp av TPM-metoden för att höja den totala
utrustningseffektiviteten samt PDSA-cykeln för identifikation och
eliminering av störningsorsaker. En grundlig utbildning för
maskinoperatörer och underhållspersonal både på lastmaskinerna och
truckarna är viktigt. Om det efter dessa insatser inte skett någon avsevärd
förbättring så bör möjligheten att göra nyinvesteringar ses över. Slutligen
rekommenderas att öka kapaciteten från 200 till 1000 ton i krossfickorna
under de nya krossarna som ska byggas längre ner i dagbrottet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)