Systembolagets etablering i en mindre kommun : Skillnader i alkoholvanor 1999 – 2005 bland elever i årskurs nio

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

Författare: Madelene Larsson; [2006]

Nyckelord: alkohol; tillgänglighet; ungdomar;

Sammanfattning: I Sverige har Systembolaget försäljningsmonopol på alkoholhaltiga drycker över 3,5 procent, vilket gör att dessa drycker endast finns tillgängliga under Systembolagets öppnande samt att tillgängligheten är begränsad till ungdomar under 20 år till följd av åldersgränsen. Tillgänglighet är en viktig bestämningsfaktor vad gäller alkoholkonsumtion. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som hänt med alkoholvanorna i en kommun efter det att Systembolaget etablerades där 1 mars år 2000. En avgränsning har gjorts och arbetet kommer därmed specifikt belysa ungdomar i årskurs nio och deras alkoholvanor. Flickor och pojkar kommer att analyseras var för sig. En kvantitativ ansats har valts där aggregerad data använts. Informationen som använts kommer från drogvaneundersökningar gjorda 1999, 2002 samt Liv & hälsa ung 2005. Resultatet visade på att andelen ungdomar som konsumerar alkohol har minskat i kommunen. Det har mellan åren blivit vanligare att eleverna i årskurs nio skaffar vin och starksprit från ”annan vuxen”. Ett nyöppnande av ett Systembolag, med ökad tillgänglighet av alkohol som följd, har inte lett till att andelen konsumerande ungdomar av alkohol i årskurs nio i kommunen ökat, däremot ses en signifikant minskning bland flickorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)