”Att stötta i konflikten utan att ”stjäla” den från barnen” : En studie om pedagogers beskrivna attityder om konflikthanteringsstrategier utifrån ett maktperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att beskriva pedagogers attityder om konflikthanteringsstrategier i förskolan utifrån ett maktperspektiv. Detta gjordes genom en enkätstudie med öppna frågor till 31 pedagoger som var utspridda på olika förskolor i två kommuner. Det resultat vi fick från pedagogers beskrivningar visade hur de föredrog konflikthanteringsstrategier i samverkan med barnen där det vanligaste tillvägagångssättet var medling eftersom denna strategi anses vara demokratisk och utförs i samråd med barnen. Pedagogerna tar även upp hur de avhåller sig från konflikthanteringsstrategier där pedagoger tar över konflikten och agerar utan hänsyn till barnen. Resultatet visar också på de olika utmaningar som finns i arbetet med konflikthantering. Slutsatsen vi drar av vår studie är att makt är en ständig närvarande faktor i konflikter och pedagogen bör ha detta i åtanke. Med det klargjort så anser vi att makt inte alltid behöver ses som något negativt, utan kan ha en produktiv påverkan på barn och deras utveckling. Vi önskar att vår studie om pedagogers attityder om konflikthanteringsstrategier kan ses som hjälpande verktyg i processen att synliggöra makt och öka förståelse hur pedagoger hanterar konflikter mellan barn

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)