Prestationsmätning och styrning i komplexa organisationer: Konkretisering av vårdnära service konceptet i svensk sjukvård : - En fallstudie på Capio S:t Görans Sjukhus

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

Sammanfattning:

Svensk sjukvård har internationellt sett haft ett gott anseende men står i dagsläget inför tre stora utmaningar – brist på vårdpersonal, missnöjda patienter och budgetar i obalans. För att ta itu med de tre stora utmaningarna lanserade nätverket Best Service år 2014 Vårdnära Service konceptet (VNS-konceptet). Problemet är att det saknas kunskap om hur VNS – konceptet ska konkretiseras för hanteringen av säng- och bårflödet.Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur användning av mål och mätetal styr ett säng- och bårflöde inom sjukvården. Genom en ökad förståelse av ett existerade säng- och bårflöde hos en sjukvårdsaktör kan utformning av ett nytt säng- och bårflöde rekommenderas, där aktiviteterna utförs på ett effektivt och produktivt sätt för att säkra tillgång på transportdugliga, ergonomiska och patientsäkra enheter dygnet runt. För att behandla syftet genomfördes en fallstudie på ett medelstort sjukhus i Stockholm, Capio S:t Görans Sjukhus där mål- och mätningsarbetet samt organiseringen av säng- och bårflödet har undersökts och beskrivits. Data har insamlats från intervjuer och observationer både på Capio S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset och Centralsjukhuset i Karlstad tillsammans med insamlad data från interna dokument och IT-system. Det nuvarande säng- och bårflödet på Capio S:t Görans Sjukhus har kartlagts och analyserats tillsammans med ingående aktiviteters mål och mätetal, för att undersöka och dra slutsatser av hur dessa styr ett säng- och bårflöde. Fallstudiens empiriska resultat har analyserats och diskuterats med hjälp av en genomförd litteraturstudie.Med hjälp av en ökad förståelse för mål och mätetals styrning av ett säng- och bårflöde har studien kunnat uppfylla studiens mål: Visualisera och beskriva ett nytt säng- och bårflöde. Ta fram nya mål och mätetal anpassade till det nya flödet. Ge förslag på organisatoriska förändringar för att främja de föreslagna åtgärderna. Öka kunskapen om processorientering och verksamhetsstyrning och dess applicerbarhet inom sjukvården.Studien avslutas med att presentera studiens resultat i relation till existerande litteratur. I denna studie har bland annat följande utförts: Applicerat existerande metoder och teorier inom processorientering för att på så sätt beskriva ett service- och materialflödens effekt på en komplex organisations patientflöde. Bekräftat att en balanserad styrning i enlighet med Kaplan & Nortons (1996) ursprungsmodell med de fyra olika perspektiven i beaktning går att applicera med viss modifikation i komplexa organisationer innehållande intressenter som både har interna och externa intressenter att tillgodose. Bekräftat Neelys et. al, (2002) teori rörande vikten av intressenternas roll och behov i prestationsmätning och styrningsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)