Kvinnors upplevelse av diagnostikprocessen vid endometrios

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som en av tio kvinnor lider av. Tidigare forskning visar att det finns en kunskapsbrist kring sjukdomen hos sjukvårdspersonal. Bilddiagnostiska metoder som MR används i allt högre omfattning för att diagnostisera endometrios. För att utföra god holistisk personcentrerad vård måste röntgensjuksköterskan förstå kvinnans upplevelser och ha mer kunskap om sjukdomen som utreds. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av diagnostikprocessen vid endometrios. Metod: En litteraturstudie med integrerad analys av tio kvalitativa artiklar. Resultat: Kunskapsproblematik, bemötandet av kvinnan och diagnosens betydelse uppvisades som återkommande teman i kvinnornas återberättelser av sina upplevelser. Slutsats: Utökad kunskap behövs kring sjukdomen och kvinnans upplevelser för att förbättra diagnostikprocessen och lindra de svårigheter kvinnorna upplever i samband med vården. Lyhördhet och gott bemötande kan stärka kvinnans självkänsla och därmed öka tryggheten under diagnostikprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)