Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med kvinnliga patienter som utsatts för våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem som strider mot de mänskliga rättigheterna. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relation och om så nödvändigt hänvisa dem till rätt instans där kompetens och resurser finns. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att belysa forskning om sjuksköterskors erfarenheter av mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Metod: En litteraturstudie utfördes och artiklar analyserades med hjälp av en integrerad analys. Resultat: En tematisering av artiklarna ledde till att tre olika kategorier bildades: dvs sjuksköterskors upplevelse av att vara Otillräckligt Förberedda, Identifiering samt Frustration Slutsats: Sjuksköterskor identifierade sig på ett känslomässigt plan med den slagna kvinnan. Det fanns dock även sjuksköterskor som valde att inte bli involverade känslomässigt då det blev svårt att agera professionellt, enligt dem. Sjuksköterskor som hade utbildning och kunskap i frågan om våld i nära relationer kände sig mer förberedda att bemöta frågan om våld än de som saknade utbildning. Slutligen kunde sjuksköterskorna uppleva en frustration över att inte veta var de skulle hänvisa den våldsutsatta kvinnan eller vad de kulle göra, eftersom det saknades rutiner på avdelningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)