Analytisk dimensionering av brandsektioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

Författare: Johannes Priebe; [2019]

Nyckelord: Brandsektion; byggregler; brandvägg;

Sammanfattning: Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. En brandsektion skiljer sig från en brandcell i det avseende att en brandsektion avskiljs från övriga delar av byggnader med brandväggar, det vill säga att större krav ställs på brandsektionens förmåga att motverka brandspridning inom byggnader. En brandsektion får dessutom omfatta en större area än en brandcell. En brandsektion kan vara uppdelad i en eller fler brandceller. Vidare anges av Boverkets allmänna råd att byggnader lämpligen delas upp i brandceller om högst 1 250 m2 eller brandsektioner av storlek som beror på brandbelastningen i brandsektionen, ju lägre brandbelastning desto större tillåten sektionsarea. Det allmänna rådet tillåter även ökningar av brandsektionens storlek om automatisk brandlarmanläggning och/eller automatisk vattensprinkleranläggning installeras. De allmänna råden i BBR kan dock frångås om det kan verifieras att en regel uppfylls på annat sätt. Detta kallas för analytisk dimensionering. Denna rapport är tänkt att besvara följande frågeställningar i syfte att kartlägga och jämföra olika metoder som används av brandkonsulter vid analytisk dimensionering av brandsektioner: Vilka metoder används av brandkonsulter vid analytisk dimensionering av brandsektioner? Är någon/några av dessa metoder mer frekvent använda än andra? Hur motiveras/verifieras dessa metoder? Kan någon/några av dessa metoder anses mer lämplig än andra? Metoderna som valdes för att ge bakomliggande teori till denna undersökning var en litteraturstudie samt en intervju med en tidigare anställd brandingenjör på Boverket. För att erhålla underlag till undersökningen kontaktades brandkonsulter från fem olika konsultföretag som delade med sig av utförda analyser. I ett fall deltog en brandkonsult i en intervju gällande dennes syn på analytisk dimensionering av brandsektioner istället för att dela med sig av dokumentation. Majoriteten av de erhållna analyserna grundar sig i scenarioanalyser med programmet FDS (Fire Dynamics Simulator), och övriga i kvalitativa bedömningar. Brandgasventilation används som skyddsåtgärd i sex av sju fall. Resultatet pekar på att den dominerande metoden vid stora avsteg är scenarioanalys med FDS och vid mindre avsteg är kvalitativa bedömningar vanligare. De kvalitativa bedömningarna bygger främst på logiska resonemang. Vid scenarioanalyserna används sinsemellan liknande acceptanskriterier i de olika fallen, med vissa variationer. Verifieringsmetoder presenteras också i olika omfattning i de olika fallen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)