Faktorer som påverkar medarbetares välbefinnande : en kvalitativ studie inom detaljhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Kundkontakten inom detaljhandeln har blivit allt mer psykologiskt och emotionellt krävande. Tidigare har utgånget av ett möte mellan butiksanställd och kund oftast varit vänligt, då båda bemött varandra med respekt. På senare tid har dock situationer med hot och våld förekommit i dessa möten och hög arbetsbelastning ökat för anställda inom detaljhandeln, vilket har medfört att medarbetarna kan uppleva negativ stress och otrygghet. Ändå stannar många kvar och trivs med sitt arbete inom detaljhandeln. Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön inom detaljhandeln och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Metoden har varit datainsamling genom två gruppintervjuer med medarbetare och två enskilda intervjuer med chefer. Resultatet i studien visar att gemenskap och socialt stöd, tydlig och rak kommunikation samt inflytande i arbetet var de faktorer som upplevdes påverka medarbetarnas hälsa och välbefinnande positivt. Brist på återhämtning, bristfälligt ledarskap och otydlig delegation var några faktorer som påverkade medarbetarnas hälsa negativt. Kunskap och förståelse för den psykosociala arbetsmiljöns påverkan både för verksamhetens lönsamhet men framförallt för den enskilde individen bör tillgodoses. Genom kunskap och förståelse kan man få positiv inverkan på samhällskonomin och folkhälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)